Inköp

Förbättra konkurrenskraften och lönsamheten genom en mer effektiv och faktabaserad inköpsanalys.

Samlade inköp

Effektivisera och harmonisera analysen genom att ha organisationens alla inköp, dagsaktuella så väl som historiska, samlade på en enda plats med ett gemensamt format.

Leverantörsuppföljning

Med tillgänglig och aktuell leverantörsinformation kan inköpare enklare välja licenserade leverantörer, identifiera avvikelser samt följa organisationens utveckling mot hållbarhets och kvalitetsmålen.

Kontraktstäckning

Minska andelen vilda inköp och öka besparingarna genom att ha kontroll på kontrakten.

Processen från iniatiativ till kontrakt

Kartläggning av flödet i upphandlingsprocessen möjliggör effektivare arbete.

Inköp

En gedigen inköpsanalys ger ett aktuellt och faktabaserat underlag för de beslut som ska tas av inköpsorganisationen samt harmoniserar och effektiviserar uppföljningen av dessa. Ofta är informationen som efterfrågas spridd mellan olika system och processer. Tidsåtgången för en enhetlig analys och rapportering kan vara stor samtidigt som verksamheten dagligen vill ha färsk data och svar på sina frågor. Vi har lång erfarenhet av att vara delaktiga i kravställandet samt att skapa och implementera framgångsrika inköpsanalyser. Enligt vår erfarenhet blir en inköpsorganisation mer framgångsrik om en BI-lösning implementeras för:

  • Att ha alla inköp på samma ställe
  • Att ha kontroll över kontraktsstäckningen
  • Att följa upp leverantörer
  • Att kartlägga processen från initiativ till kontrakt

Samlade inköp

Informationen som berör en inköpsorganisation finns ofta på olika ställen. Det kan vara olika ERP-system, hemsidor, externa system som är integrerade med leverantörernas system och  excellmappar med egengenerarad data. Tidsåtgången för en enhetlig sammanställning kan vara stor och ta tid från den viktigare delen; analysen och beslutsfattandet. Med en BI-lösning automatiserar man processen och minimerar riskerna för fel samtidigt som ledtiderna kraftigt förkortas. När en sådan lösning är implementerad möjliggörs  en dagsaktuell analys över företagets alla inköp och inköpsvillkor fördelade på bland annat inköpskategorier, leverantörer, organisation, kostnadstyp och bokföringsperiod.

inkop2

Kontraktstäckning

Inköpare har god koll på sina egna kontrakt, men hur ser det ut med kontrakterade belopp och besparingar aggregerat över hela inköpsorganisationen? Det finns stora fördelar i att ha en gemensam kontraktslogg och att analysera dess data. När inköpare delar data kan skalfördelar och förhandlingsfördelar uppnås vid nästa förhandling, vilket kan minska andel vilda inköp och öka besparingarna. Vi har erfarenhet av både kravställning av kontraktsloggning så väl som att integrera kontraktsdata i inköpsanalyser. Enligt vår erfarenhet tillförs ett ännu större värde i analysen när resultatet av upphandlingarna sätts i  relation till övrig inköpsdata. Då får man till exempel veta hur de faktiska inköpen förhåller sig till kontrakten och hur framtida kontrakt förhåller sig till affärsplanen.

Leverantörsuppföljning

Vad gäller uppföljning av den enskilda leverantören finns det ett flertal punkter som bör tas i beaktning. På aggregerad nivå utgör ofta dessa punkter viktiga KPIer. Det kan röra sig om antalet påskrivna Code of Conduct-avtal, anmälda arbetsplatsolyckor och tillbud, förseningar i leveranser, betalningsvillkor, organisationsstrukturer, nivå av digital kommunikation, olika typer av utbildningar, koldioxidutsläpp, finasiell gradering med mera. En inköpsorganisation bör ha möjlighet att få en dagsaktuell status över hur leverantörerna lever upp till villkoren och enkelt kunna jämföra leverantörer med varandra. Enligt vår erfarenhet leder leverantörsuppföljning till att organisationen snabbare utvecklas i enlighet med hållbarhets- och kvalitetsmål.

Processen från Initiativ till kontrakt

Organisationens arbete mellan initiativ och kontrakt utgör i sig viktig information som kan ligga till grund för förbättringar. Här genereras data över ledtider, mötesbokningar, erbjudanden vid olika leverantörskonstellationer och processteg, offererade belopp, arbetsbelastningar och flaskhalsar.  Enligt vår erfarenhet kan denna data användas för att både praktiskt underlätta arbetet samt att identifiera behov av förändringar i själva arbetsprocessen.

Uppnådda resultat

01

Korta ned ledtiden till analys och rapportering

02

Öka kontraktstäckningen och besparingarna

03

Säkerställ leverantörsuppföljningen

04

Förbättra processen från initiativ till kontrakt